TH EN

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

Email This Print This 

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น 8 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี 200,000,038 35.23
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,027,424 4.41
3.  นายสหัสกรณ์ จันทร์พลังศรี 23,109,145 4.07
4.  นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล 18,919,000 3.33
5.  นางสิดยิ่น จันทร์พลังศรี 18,736,916 3.30
6.  น.ส.สิริน คงอุดมสิน 12,819,825 2.26
7.  น.ส.ชัญญานุช นันทขว้าง 10,435,000 1.84
8.  นายนภ อุบลทิพย์ 7,958,701 1.40
9.  นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี 5,833,333 1.03
10.  นายชัยวัฒน์ สุทธิ 5,770,100 1.02