TH EN

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

Email This Print This 

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี 199,341,938 35.16
2. นายสหัสกรณ์ จันทร์พลังศรี 23,321,145 4.11
3. นางสิดยิ่น จันทร์พลังศรี 18,736,916 3.31
4. น.ส.ชัญญานุช นันทขว้าง 11,258,500 1.99
5. นายอนุรักษ์ บุญแสวง 9,959,400 1.76
6. นายนภ อุบลทิพย์ 9,708,401 1.71
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,370,484 1.48
8. น.ส.สิริน คงอุดมสิน 7,747,425 1.37
9. นางธิติมา หวังธีระประเสริฐ 6,800,000 1.20
10. นายธนพล หวังธีระประเสริฐ 6,534,600 1.15