TH EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

Email This Print This 
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับจ้างมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับจ้างงานทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับจ้างโดยตรง (Main Contractor)และเป็นผู้รับจ้างเหมาช่วง (Sub Contractor) ซึ่งงานจากการรับจ้างงานโดยตรงและรับจ้างงานเหมาช่วงนั้นอาจจะมาจากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า

ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 230 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เพื่อดําเนินการประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยบริษัทฯจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ ซึ่งมีโครงการที่ดําเนินการอยู๋ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการกรีนิช (Greenwich Town Home) รามอินทรา ลักษณะโครงการเป็นโมเดิร์นทาวน์โฮม 3 ชั้น จํานวน 174 ยูนิต และโครงการกรีนิช ไพร์ม (Greenwich Prime) หทัยราษฎร์ ลักษณะโครงการเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นจํานวน 94 ยูนิต

ธุรกิจพลังงาน บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 41.26 ของทุนจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆและให้บริการสนับสนุนการดําเนินการของ บริษัทในกลุ่ม โดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ใช้เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันมีแผนดําเนินการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลจํานวน 14 แห่ง ซึ่งรายได้หลักเป็นเงินปันผลจากบริษัทเหล่านี้และบริษัทย่อยแห่งใหม่ๆ

ธุรกิจการค้า บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาทโดยมี TPOLY ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อดําเนินการประกอบกิจการซื้อ ขายนําเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภททั้งในและนอกประเทศ บริษัทได้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการจัดหาแหล่งซื้อสินค้า โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสินค้าสําหรับงานก่อสร้าง, กลุ่มสินค้าสําหรับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล รวมถึงกลุ่มสินค้าอื่น เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
ที่ตั้ง สำนักงานสาขา : เลขที่ 140 ถนนกําปงบารู ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เลขที่ 106 หมู่ที่ 10 ถนนนาเกลือ ตําบลบานา อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เลขที่ 74 หมู่ที่ 5 ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000037
โทรศัพท์ : 0-2942-6491-6, 0-2943-2930-8
โทรสาร : 0-2943-2939
Website : www.thaipolycons.co.th
E-mail address : info@thaipolycons.co.th
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : - ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 572,759,484 บาท

- มีทุนที่เรียกชําระแล้ว จํานวน 572,759,484 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 572,759,484 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท